Wartość koszyka: 0 0,00 zł

Regulamin Apteki Internetowej Allecco.pl obowiązujący od 1 października 2018

Regulamin Serwisu Allecco.pl

(„Regulamin Serwisu”)

 1. DEFINICJE


  1. SERWIS – serwis dostępny na stronie internetowej www.allecco.pl administrowany przez ALLECCO, w ramach której Klient ma możliwość złożenia zamówienia i opłacenia go. W znaczeniu prawnym Serwis jest to usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientowi przeglądanie treści zawartych w Serwisie, złożenia zamówienia, a także dokonywania płatności za Produkty.

  2. ALLECCO – Allecco Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach 43-100, Aleja Niepodległości 106, NIP:6462972261, REGON: 380854970

  3. Administrator Danych Osobowych (ADO) - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w Allecco Sp. z o.o.,

  4. PRODUKT – produkt leczniczy lub produkt inny niż leczniczy (m.in. suplementy diety, kosmetyki, wyroby medyczne), dopuszczony do sprzedaży bez recepty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dostępny poprzez Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu. Lista Produktów dostępna jest w Serwisie.

  5. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA – usługa polegająca na sprzedaży wysyłkowej Produktów zawierana w ramach Serwisu pomiędzy Apteką Wysyłkową, a Klientem zgodnie z Regulaminem Serwisu.

  6. REZERWACJA – usługa umożliwiająca Klientowi zarezerwowanie w ramach Serwisu Apteki, w której nastąpić ma odbiór zamówionego Produktu.

  7. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., korzystająca z Serwisu po zarejestrowaniu w Serwisie.

  8. APTEKA – apteka prowadząca Sprzedaż wysyłkową w ramach Serwisu lub apteka realizująca zamówienie składane w ramach Rezerwacji. Aktualna lista Aptek dostępna jest w Serwisie pod adresami www.allecco.pl/odbior-osobisty.html  www.allecco.pl/page/Legaln

  9. USŁUGI – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Klienta w Serwisie w oparciu o Regulamin Serwisu.

  10. REJESTRACJA – założenie przez Klienta konta w Serwisie poprzez podanie danych, wymienionych w formularzu rejestracji konta. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin Serwisu określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie oraz zasady sprzedaży Produktów w ramach Sprzedaży wysyłkowej. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu Serwisu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika „Regulamin” dostępnego w Serwisie.

  2. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Serwisu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług. Zakazane jest w szczególności dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym i inne wykorzystywanie przez Klienta Usług w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem Serwisu lub dobrymi obyczajami, w tym w sposób naruszający interesy ALLECCO.

  3. Usługi zamawiane są na odległość tj. przez Internet. Do złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu.

  4. Treści zamieszczone w Serwisie, w tym opisy Produktów stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Ceny Produktów wskazane w Serwisie zawierają podatek VAT.


W ramach Rezerwacji, ALLECCO umożliwia jedynie zarezerwowanie terminu odbioru Produktu we właściwej Aptece, zaś umowa sprzedaży Produktu zawierana jest bezpośrednio pomiędzy tą Apteką, a Klientem z chwilą zapłaty ceny Produktu.

Klient może złożyć wyłącznie zamówienie dotyczące liczby Produktów przeciętnie zamawianej na potrzeby indywidualne (niekomercyjne). Serwis nie pośredniczy w sprzedaży Produktów na rzecz przedsiębiorców. W przypadku podejrzenia naruszenia powyższej zasady, ALLECCO ma prawo odmówić realizacji zamówienia.

Sprzedaż wysyłkowa nie obejmuje produktów leczniczych dostępnych bez recepty zawierających w składzie: pseudoefedrynę, kodeinę lub dekstrometorfan.
Klient ma możliwość Rezerwacji maksymalnie jednego opakowania Produktu leczniczego zawierającego ww. składniki; tego typu produkt zostanie wydany przez właściwą Aptekę jedynie osobom pełnoletnim. 

  1. W przypadku Sprzedaży wysyłkowej faktury VAT wystawiane są dla Klientów na ich życzenie wyrażone w procesie składania zamówienia i dostarczane są w formie drukowanej na adres wskazany podczas składania zamówienia.

  1. Klient może skorzystać z ustawowego prawa odstąpienia od umowy w zakresie Sprzedaży wysyłkowej na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Usług, z zastrzeżeniem postanowień pkt. II. 7-12 poniżej.

  2. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 – tekst jednolity, ze zm.) do Sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych za pośrednictwem Serwisu nie stosuje się przepisów powyższej ustawy, w tym przepisów o prawie odstąpienia od umowy.

  1. Zwrot produktu leczniczego zakupionego w ramach Sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem Serwisu możliwy jest wyłącznie z powodu wady jakościowej, niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

  1. W celu dokonania zwrotu produktu leczniczego zgodnie z postanowieniami pkt. II.9 powyżej, należy dostarczyć produkt leczniczy wraz z pisemnym uzasadnieniem zwrotu oraz danymi kontaktowymi Klienta dokonującego zwrotu do siedziby apteki prowadzącej Sprzedaż wysyłkową.

  1. Apteka prowadząca Sprzedaż wysyłkową rozpatrzy i powiadomi Klienta o decyzji dotyczącej zwrotu produktu leczniczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji, zgodnie z pkt. II.10 powyżej. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest nadanie przez aptekę prowadzącą Sprzedaż wysyłkową przesyłki listownej na poczcie polskiej, przesłanie wiadomości pocztą e-mail lub kontakt telefoniczny, w zależności od podanych przez Klienta danych kontaktowych.

  1. W przypadku decyzji o uznaniu zwrotu produktu leczniczego za zasadny, apteka prowadząca Sprzedaż wysyłkową ustali z Klientem sposób zwrotu uiszczonej ceny lub przesłanie niewadliwego produktu leczniczego.

  1. W przypadku, gdy zwrot produktu leczniczego dokonywany jest z uwagi na spełnienie się jednej z przesłanek określonych w pkt. II.9 powyżej, apteka prowadząca Sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych nie może odmówić uznania zwrotu za zasadny. 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI

  1. Postanowienia wspólne

   1. Klient składa zamówienie w zakresie Sprzedaży wysyłkowej lub w ramach Rezerwacji poprzez interaktywny formularz dostępny w Serwisie. W zamówieniu Klient wskazuje m.in.: zamówiony Produkt i jego ilość, dane kontaktowe i adresowe oraz sposób dostawy i płatności oraz to, że akceptuje Regulamin Serwisu.

   2. Zamówienie jest złożone z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Zamawiam i płacę” widoczny w formularzu zamówienia.

   3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia i płatności (o ile ma to zastosowanie) na podany w formularzu adres e-mail.

   4. W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych ALLECCO ma prawo do weryfikacji zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną.

   5. W ramach Serwisu dostępne są następujące formy płatności:

    1. Sprzedaż Produktów zamówionych w ramach Rezerwacji – płatność gotówką lub kartą bankową (o ile ma zastosowanie) w Aptece;

    2. Sprzedaż wysyłkowa – Aktualna lista rodzaju płatności dostępna jest pod adresem (www.allecco.pl/page/delivery_prices).

   6. Płatności tzw. szybkim przelewem przez Internet realizowane są za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług płatniczych. W celu dokonania płatności takim przelewem Klient zostanie przekierowany na strony internetowe wybranego dostawcy. Przed dokonaniem płatności Klient powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.

   7. W przypadku płatności za pobraniem w ramach Sprzedaży wysyłkowej naliczana jest opłata, o której wysokości Klient otrzymuje informację na etapie składania zamówienia.  1. Sprzedaż wysyłkowa

   1. Sprzedaż wysyłkowa realizowana jest w ramach Serwisu przez Aptekę na rzecz Klienta co oznacza, że do zawarcia umowy sprzedaży Produktu dochodzi bezpośrednio pomiędzy Apteką, a Klientem.

   2. Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest na następujących zasadach:

    1. Sprzedaż wysyłkowa Produktu leczniczego – zamówienie realizowane przez Aptekę obejmujące dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej;

    2. Sprzedaż wysyłkowa Produktu innego niż leczniczy – zamówienie realizowane przez Aptekę obejmujące dostawę za pośrednictwem operatora publicznego lub operatora logistycznego.  1. Rezerwacja

   1. Do Produktu zarezerwowanego w ramach Rezerwacji zastosowanie ma opcja dostawy „odbiór osobisty” we właściwej Aptece.

   2. Usługa Rezerwacji jest nieodpłatna.

   3. Brak odbioru i zapłaty za Produkt w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia w formie wiadomości e-mail o możliwości odbioru Produktu z właściwej Apteki skutkuje anulowaniem zamówienia.


 1. CZAS, SPOSOBY I KOSZTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Klient otrzymuje informację o możliwych sposobach, dostępnych terminach i kosztach dostawy poprzez formularz zamówienia. Dodatkowo Klient otrzymuje potwierdzenie istotnych informacji dotyczących dostawy w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zamówienia. Aktualne koszty dostawy określone są na stronie www.allecco.pl/page/delivery_prices.

  2. Dostawa obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do krajów Europy i Ameryki.

  3. Czas realizacji Zamówienia wynosi średnio 1 - 3 dni robocze w przypadku przesyłki krajowej (od momentu otrzymania potwierdzenia skompletowania zamówienia). W przypadku przesyłki zagranicznej czas dostawy jest zgodny z regulaminem odpowiedzialnego przewoźnika. Szczegółowe informacje nt. realizacji Zamówień w ramach Rezerwacji dostępne są na stronie www.allecco.pl/page/delivery_prices 1. PORADY FARMACEUTYCZNE I TREŚCI MEDYCZNE

  1. Serwis udostępnia możliwość uzyskania porady farmaceutycznej drogą elektroniczną oraz publikuje artykuły o tematyce zdrowotnej. Porady i artykuły mają charakter jedynie pomocniczy i nie zastępują porady lekarskiej. 

  2. Treści publikowane w ramach Serwisu chronione są prawami autorskimi i zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie w celu dalszego rozpowszechniania. 1. REKLAMACJE

  1. Klient może reklamować kwestie związane z funkcjonowaniem Serwisu na adres: info@allecco.pl lub tel. 32 744 35 62.

  2. Reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawartych z Aptekami należy kierować na dane kontaktowe danej Apteki, która jest stroną umowy sprzedaży. Dane kontaktowe aptek są dostępne tutaj [www.allecco.pl/page/kontakt]. Na ten sam adres Usługobiorca może kierować wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu.

  3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ALLECCO lub Aptekę. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpoznania reklamacji na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji.

  4. Klient ma możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych za pomocą unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Chcąc skorzystać z tego rozwiązania należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie unijnej platformy ODR.  1. DANE OSOBOWE

  1. W ramach świadczenia Usług ALLECCO przetwarza dane osobowe Klienta (administrator Danych Osobowych) zgodnie i na warunkach określonych przepisami obowiązującego prawa oraz opisanymi w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie w zakładce „Polityka prywatności”. Polityka prywatności jest integralna częścią niniejszego regulaminu.

  2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, do ograniczeniach przetwarzania oraz do żądania ich przeniesienia lub usunięcia. Klient ma prawo również w każdym czasie wycofać wszystkie zgody wyrażone za pośrednictwem Serwisu (jeśli ma zastosowanie). Klient ma także prawo do wglądu oraz prawo do modyfikacji danych korzystając z konta w Serwisie.

  3. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia
   o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  4. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez ALLECCO należy kierować na adres ochronadanych@allecco.pl. 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. ALLECCO ma prawo zmiany Regulaminu Serwisu w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany sposobu lub zasad działalności Serwisu bądź wprowadzenia nowych funkcjonalności Serwisu. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu poprzez umieszczenie w Serwisie oraz dodatkowo w przypadku Klientów posiadających konto w Serwisie na adres e-mail podany podczas Rejestracji. Klient, który nie zgadza się na zmiany może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail info@allecco.pl.

  2. Regulamin Serwisu podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Serwisu stosuje się przepisy prawa polskiego.

  3. Sądem właściwym jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Klienta.

Załącznik nr 1

Informacja o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość i wzór formularza odstąpienia od umowy dotyczącej sprzedaży produktu innego niż produkt leczniczyPrawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem dotyczącym produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania (Dz.U. z 2004 r Nr 53 poz.533 z późniejszymi zmianami).

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Allecco Sp. z o.o.,
z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Niepodległości 106, tel. 32/ 744 35 62, e-mail: info@allecco.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin od odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Administrator:

Allecco Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach 43-100,

Aleja Niepodległości 106,

NIP:6462972261,

info@allecco.pl

tel: 32/ 744 35 62

Ja……………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………

Adres konsumenta………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data złożenia odstąpienia ……………………………………………………………………. ………………………………………………………………………

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej) ……………………………………………………………………………………
Vitaminum E 100 mg 30 kaps.

Witamina E znana również jako tokoferol, zaliczana jest do witamin nierozpuszczalnych w wodzie, jest głównym przeciwutleniaczem występującym w komórkach.
FluControl Hot 8 sasz.

To wielofunkcyjny lek, który w swoim składzie zawiera dużą dawkę substancji o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym. W jednej saszetce znajdują się dokładnie odmierzone ilości substancji aktywnych, które działają na uciążliwsze objawy grypy i przeziębienia.
Controloc Control 20mg 7 tabl.

Lek stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.
00,00 zł